Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Algemene voorwaarden

Gaan wij een samenwerking aan, 
dan is het fijn om te weten waar je aan toe bent. 

Onderwerp van deze voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn overeengekomen tussen jou en mij, Agnes van Goolen. In de Algemene Voorwaarden staan alle voorwaarden die van toepassing zijn op mijn diensten, met inbegrip van jouw rechten en verantwoordelijkheden wanneer je besluit om gebruik te maken van mijn diensten. Ik nodig je dan ook uit om de Algemene Voorwaarden goed en aandachtig door te lezen.

Doel

Doel is om de volledige procesgang en kwaliteit openlijk weer te geven. Dit document is samengesteld door Agnes van Goolen (te noemen als AvG). Bij het uitbrengen van offertes, facturen en de uitvoering van opdrachten hanteert AvG deze algemene voorwaarden.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden versta ik onder: 
Opdrachtnemer
: Agnes van Goolen, ingeschreven in het handelsregister KvK onder nummer 55565964, die diensten op het gebied van Business Management aanbiedt onder toepassing van de algemene voorwaarden, hierna te noemen BM. 
Opdrachtgever
: De natuurlijke of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van Business Management zowel online als offline dan wel daartoe een offerte aanvraagt. 

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woord. 

Overeenkomst: De overeenkomst die tussen Agnes van Goolen en Opdrachtgever tot stand komt door bevestiging van de Overeenkomt van Opdracht.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van samenwerking of de projectopdracht die tussen Opdrachtgever en de Business Manager (hierna te noemen: de BM) wordt gesloten.

2. Een aanbod van de BM is vrijblijvend en één maand geldig.

3. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door de BM zijn aanvaard en dan alleen voor de desbetreffende overeenkomst van samenwerking of projectopdracht.

4. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst van samenwerking/ projectopdracht gelden slechts indien deze schriftelijk door beide partijen akkoord zijn bevonden.

5. De overeenkomst van samenwerking/ projectopdracht tussen Opdrachtgever en de BM komt tot stand op het moment dat het aanbod van de BM wordt aanvaard dan wel dat de werkzaamheden van de BM aanvangen.

6. De overeenkomst van samenwerking/ projectopdracht wordt door Opdrachtgever aangegaan in de uitoefening van diens beroep of bedrijf.

7. De werkzaamheden worden door de BM niet verricht vanuit een arbeidsverhouding met Opdrachtgever.

8. Beide partijen kunnen langs elektronische weg met elkaar communiceren. Aan het gebruik hiervan kleven risico’s zoals verlies van bestanden of gegevens, vertraging, manipulatie en virussen. De BM is niet aansprakelijk voor de schade die eventueel hieruit voortvloeit

Artikel 2. Duur van de overeenkomst van samenwerking/opdracht

1. De overeenkomst van samenwerking/ projectopdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

2. De overeenkomst van samenwerking wordt eerst aangegaan voor een proefperiode van drie (3) maanden. Tijdig voor het einde van de tweede maand treden partijen in overleg of en onder welke voorwaarden de overeenkomst van samenwerking zal worden voortgezet. Indien geen evaluatie plaatsvindt, wordt de overeenkomst geacht naar wederzijdse tevredenheid te verlopen. De duur van de projectopdracht wordt onderling bepaald.

3. Indien de proefperiode naar wederzijdse tevredenheid verloopt, zal de overeenkomst van samenwerking stilzwijgend worden voortgezet voor de duur van één (1) jaar, tenzij in de overeenkomst van samenwerking een andere duur wordt bepaald. Na dat jaar zal de overeenkomst van samenwerking vervolgens telkens stilzwijgend worden verlengd met de duur van één jaar.


Artikel 3. De uitvoering van de werkzaamheden en de verplichtingen van AvG

1. In de overeenkomst van samenwerking/ de projectopdracht is de omschrijving opgenomen van de door de BM uit te voeren werkzaamheden.

2. De BM zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met Opdrachtgever overeengekomen afspraken en diens instructies. De BM zal de werkzaamheden uitvoeren naar de eisen van goed vakmanschap. Indien de BM bemerkt dat de gevraagde werkzaamheden niet tot haar competenties behoren, zal zij dit aangeven bij Opdrachtgever. Gezamenlijk zal naar een oplossing worden gezocht.

3. De werkzaamheden worden verricht vanuit de locatie van de BM en met gebruikmaking van diens eigen apparatuur en voorzieningen, tenzij partijen ten aanzien van een specifieke opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

4. Indien de BM ten behoeve van de overeenkomst van samenwerking/ projectopdracht specifieke apparatuur of voorzieningen dient aan te schaffen, is zij gerechtigd om deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen.  

5. Artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing. Dit houdt in (7:404 BW) dat indien Opdrachtgever een opdracht heeft verleend om deze door de BM te laten uitvoeren, de BM gerechtigd is een derde (delen van) deze opdracht te laten uitvoeren. De BM zal Opdrachtgever daarover informeren.

6. Afspraken tussen de BM en Opdrachtgever kunnen tot 5 werkdagen voor de afspraak kosteloos worden geannuleerd door Opdrachtgever. Voor afspraken die binnen voornoemde termijn worden geannuleerd door Opdrachtgever, is Opdrachtgever een door de BM alsdan aan te geven vergoeding verschuldigd.

7. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden van de BM dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst van samenwerking/ projectopdracht kan niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden door Opdrachtgever. De BM is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.

8. Alle werkzaamheden die de BM uitvoert, gericht aan derden, worden onder verantwoordelijkheid en uit naam van opdrachtgever verricht. Indien als gevolg van deze werkzaamheden een overeenkomst wordt gesloten, wordt deze overeenkomst gesloten tussen deze derde en Opdrachtgever. De BM is geen partij bij deze overeenkomst en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor deze overeenkomst. De Opdrachtgever vrijwaart de BM tegen aanspraken van derden uit hoofde van voornoemde overeenkomst.

9. Partijen kunnen afspreken dat bepaalde werkzaamheden dienen te worden goedgekeurd door Opdrachtgever. In een dergelijk geval dient de Opdrachtgever binnen de door de BM aangegeven termijn, dan wel bij gebreke daarvan binnen een redelijke termijn, diens goedkeuring schriftelijk te geven. Na de goedkeuring van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever de BM niet meer verantwoordelijk of aansprakelijk houden voor eventuele fouten in deze werkzaamheden, tenzij de BM op de hoogte was van deze fouten of tenzij deze fouten zijn te wijten aan opzet of grove schuld van de BM.

10. Indien bij de werkzaamheden de BM (persoons-) gegevens zal verwerken, zal de BM dit doen met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving. De BM is aan te merken als Gebruiker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De BM zal de (persoons) gegevens verwerken onder verantwoordelijkheid en instructies van Opdrachtgever.

11. De BM behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt (heeft) dan wel ontwikkelt(-d heeft) in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden. De BM is gerechtigd om deze ook voor andere overeenkomsten en opdrachtgevers te gebruiken of in te zetten en zal zich daarbij inspannen dat deze niet te herleiden zijn tot Opdrachtgever.

12. In de overeenkomst van samenwerking staat het overeengekomen aantal uren per maand vermeld dat de BM de werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht. Indien de daadwerkelijk door de BM bestede tijd afwijkt van het overeengekomen aantal uren, zal de BM Opdrachtgever hierover informeren. De BM zal in overleg met Opdrachtgever - het afwijkende aantal (delen van) uren verrekenen met het overeengekomen aantal uren in de maand daarna, of - voor de meer of minder gewerkte tijd separaat een factuur sturen. De urenregistratie van de BM is bindend.

13. Indien de BM – in opdracht van de Opdrachtgever - andere werkzaamheden of prestaties verricht dan die in de overeenkomst van samenwerking/ projectopdracht staan vermeld, worden deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan de BM vergoed volgens de in de overeenkomst van samenwerking vermelde tarieven, of, indien in de overeenkomst van samenwerking geen uurtarief staat vermeld, volgens de gebruikelijke tarieven van de BM. 

14. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in de vorige leden 13 en 14 van dit artikel het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed.

15. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na afronding van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan de BM te worden gemeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 4. Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst van samenwerking/ projectopdracht. Hieronder wordt mede verstaan het geven van tijdige en duidelijke instructies en, indien van toepassing, het tijdig schriftelijk goedkeuren van het werk van de BM.

2. Opdrachtgever staat jegens de BM in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking aan de BM van alle voor de werkzaamheden relevante gegevens en informatie, ook indien die van derden verkregen moeten worden. Zo zal Opdrachtgever onder andere alle (toegangs) codes, inloggegevens, bankgegevens e.d. verstrekken.

3. Opdrachtgever is voor de in de vorige leden omschreven verplichtingen verantwoordelijk en aansprakelijk. De Opdrachtgever vrijwaart de BM voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van het gebruik van deze gegevens en informatie.

4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden zoals omschreven in artikel 4 leden 1 en 2 zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5. Geheimhouding

1. De BM verplicht zich tot geheimhouding van door of namens Opdrachtgever gegeven vertrouwelijke informatie. 

2. Deze geheimhoudingsverplichting van lid 1 geldt niet indien: - de BM verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan; - de informatie algemeen bekend wordt; - de BM optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

3. De BM is gerechtigd voor referentie- en reclamedoeleinden, om de naam van Opdrachtgever te gebruiken en aan te geven welke werkzaamheden zij voor Opdrachtgever (heeft) verricht.

Artikel 6. Honorarium en betaling

1. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata dan wel binnen de overeengekomen betaaltermijn te staan bijgeschreven op de bankrekening van de BM.

2. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zal de BM pas aanvangen met de werkzaamheden na ontvangst van het volledige bedrag door de BM.

3. Facturen worden elektronisch verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.

4. Alle prijzen zijn weergegeven exclusief BTW en andere heffingen.

5. De BM is gerechtigd om de reiskosten en alle andere kosten en voorschotten verband houdend met de overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.  Indien niet uitdrukkelijk in de overeenkomst van samenwerking/ projectopdracht is bepaald dat de reistijd van de BM onderdeel is van de overeengekomen werkzaamheden, is de BM is gerechtigd om de reistijd, die zij in het kader van de overeenkomst maakt, separaat aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

7. De BM is gerechtigd om eens per jaar haar tarieven aan te passen. De BM zal Opdrachtgever daarover schriftelijk informeren. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de prijsaanpassing, is hij gerechtigd om de overeenkomst van samenwerking op te zeggen, tegen de datum dat de gewijzigde tarieven van kracht worden.

8. Indien op enig moment Opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichting voldoet, is de BM gerechtigd haar prestaties op te schorten tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.

9. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.

10. Indien Opdrachtgever niet uiterlijk op de overeengekomen betaaldata dan wel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is de BM gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd haar overige rechten, vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.

11. In redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die de BM maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 40.

Artikel 7. Beëindiging van de Overeenkomst

1. De overeenkomst van samenwerking kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen tegen het einde van iedere maand. Opzegging kan schriftelijk (via mail) worden gedaan.

2. In geval Opdrachtgever aldus opzegt, is deze verplicht om alle kosten en schade aan de zijde van de BM te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval de in verband met de overeenkomst en de (toekomstige) werkzaamheden gemaakte kosten, gedane investeringen en bezettingsverlies.

3. In geval van overmacht, waaronder mede begrepen, ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de BM, computerstoring of - uitval, internet-storing of –uitval, is de BM gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. De BM zal hierover melding doen aan Opdrachtgever. Indien de overmacht langer voortduurt dan 10 werkdagen, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

4. De overeenkomst van samenwerking/ projectopdracht eindigt in geval van overlijden van één der partijen.

5. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Aan beide partijen komt de eveneens bevoegdheid tot ontbinding toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.

6. De BM behoudt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst van samenwerking/ projectopdracht aanspraak op betaling van declaraties voor de reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van de declaraties van reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst van samenwerking/ projectopdracht direct en volledig opeisbaar.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De BM is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van de BM.

2. De aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die door de BM in de 6 (zes) maanden voorafgaand aan het schadevoorval ter zake van de werkzaamheden waarop de vermeende schade betrekking heeft, in rekening zijn gebracht en door Opdrachtgever zijn voldaan.

3. De BM is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van de BM voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.

4. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op de BM geen enkele verplichting tot schadevergoeding.

5. De BM zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De BM is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden tenzij zij onder verantwoordelijkheid van de BM werken.

6. Opdrachtgever vrijwaart de BM ter zake van alle aanspraken van derden die uit of verband houden met de voor Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) werkzaamheden, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de BM. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die de BM in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

Artikel 9. Overige bepalingen

1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de BM zetelt.

3. Indien de BM op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/- en, wordt deze afstand slechts eenmalig verleend. In volgende situaties en overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.

Dronten 2021