treeplank 1920x550

Disclaimer

Ik -Agnes van Goolen- besteed uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaar jij -de gebruiker- kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Ik streef ernaar de website zo zorgvuldig mogelijk te onderhouden en informeer jou zo goed mogelijk. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en ik streef ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. De informatie die wordt aangeboden is bedoeld voor algemeen gebruik en kan niet worden gehanteerd als een vervanging voor persoonlijk advies.

 

Jij bent verantwoordelijk voor de keuzes die jij maakt op grond van de informatie op deze website alsmede voor het gebruik van die informatie. Je kunt aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

 

Ik -Agnes van Goolen- ben niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht door, voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Ik ben evenmin aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen bij gebruik van de gegevens die vermeld staan op de webpagina en ik kan en zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van fouten of onvolkomenheden in de inhoud van deze website. Ik -Agnes van Goolen- sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of informatie.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

 

Alle eigendomsrechten berusten bij mij of mijn licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door mijzelf worden gebruikt. Jij bent het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

 

 

Agnes van Goolen
De Schagense Snees 30
8252 KM Dronten

Contact opnemen
(06) 10 57 94 86

agnes@agnesvangoolen.nl

Bedrijfsgegevens
KVK 55565964

BTW NL002099460B48